Algemene voorwaarden en privacyverklaring - KSI-benelux

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden KSI Benelux B.V.
Artikel 1. Algemeen
1. Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige transacties waarbij KSI Benelux B.V. als aanbieder respectievelijk verkoper optreedt, tenzij door KSI Benelux B.V. en de afnemende partij (te noemen “koper”) afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen welke uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 2. Aanbiedingen, contract ratificaties en transactie documenten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden gewijzigd. Technische veranderingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven binnen de grenzen van het aanvaardbare.
2. Met de opdracht van aankoop geeft de koper, zonder compromissen, uiting aan zijn voornemen de bestelde producten te verwerven. KSI Benelux B.V. kan instemmen met de opdracht van aankoop binnen vier weken na de datum van ontvangst. Levering van het product of een schriftelijke aanvaarding verklaart de acceptatie van de ontvangen bestelling.
3. Als de koper langs elektronische weg bestelt, wordt de bestelling onverwijld bevestigd. De bevestiging van ontvangst is geen enkele wettelijke verplichting van aanvaarding van de bestelling.
4. De ratificatie van de overeenkomst is onderworpen aan de correcte en tijdige levering door onze eigen leverancier. Dit geldt alleen voor het geval het mislukken van levering niet onderworpen is aan onze verantwoordelijkheid, vooral na de sluiting van een congruent afgedragen aan onze leverancier. De koper zal onmiddellijk worden geïnformeerd over de onmogelijkheid om de service te verwezenlijken. Het equivalent wordt onverwijld terugbetaald.
5. Indien de koper een elektronische bevestiging van aankoop heeft gestuurd, zal de tekst van deze overeenkomst worden opgeslagen en op aanvraag beschikbaar gesteld aan de koper per e-mail met inbegrip van de huidige aanbieding.
6. Mondelinge informatie of details in catalogi, brochures, leaflets, aankondigingen, commerciële email, foto's of prijslijsten over maatregelen, diensten en eigenschappen etc. garanderen de geldigheid van de vermelde kenmerken niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
7. KSI Benelux B.V. behoudt het recht van eigendom en copyright van alle foto's, tekeningen, prijslijsten, berekeningen en andere desbetreffende documenten. Deze documenten mogen niet worden overgedragen aan een derde partij behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Als KSI Benelux B.V. de goederen heeft geleverd volgens tekeningen, modellen, patronen, plannen of andere documenten van de bestellende partij, is de koper verantwoordelijk het auteursrecht en het recht van eigendom te beschermen, en te zorgen dat deze niet geschaad worden door een derde partij. In het geval dat een derde partij nalatigheid beweert, in het bijzonder in de productie en levering van deze goederen, behoudt KSI Benelux B.V. zich het recht voor om elke verdere activiteit te beëindigen, en in geval van schuldenlast vergoeding van geleden schade te eisen. De koper aanvaardt ook volledige verantwoordelijkheid voor verwante aanspraken door betreffende derde partij, en aldus KSI Benelux B.V. vrijwaart van elke verantwoordelijkheid.
Artikel 3. Factuur en wijze van betaling
1. Met uitzondering van orders op basis van overeengekomen speciale prijzen, worden goederen gefactureerd tegen een lijst prijs van kracht op de dag van verzending ex werk zonder verpakking, porto, vracht- of andere kosten van verzending, verzekeringen en douane kosten, juridische belastingen en wettelijke BTW tarieven.
2. Prijzen zijn onderhevig aan wijziging indien na ratificatie van de overeenkomst van aankoop de kosten zouden stijgen of dalen, in het bijzonder verschuldigde tarieven van overeenkomsten betreffende salarissen of prijsstijging van grondstoffen. Deze moeten worden gedocumenteerd en op aanvraag aan de koper worden voorgelegd.
3. De koper verplicht zich de prijs van aankoop binnen 10 dagen na ontvangst van het product te betalen, tenzij andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Na sluiting van de betalingstermijn blijft de koper in gebreke. Gedurende de periode van de vertraging kan KSI Benelux B.V. aanspraak maken op 8%-rentevergoeding over het openstaande bedrag. KSI Benelux B.V. behoudt zich het recht om een hogere waarde van opgelopen schade van de vertraging toe te passen.
4. Een betaling wordt geteld als ontvangen zodra het bedrag van de overmaking ter beschikking van KSI Benelux B.V. is.
5. Als de koper in gebreke blijft van betaling, of indien een letter of credit wordt afgewezen of in geval van insolventie, kunnen alle andere vorderingen, inclusief die welke op een later tijdstip verschuldigd zijn onmiddellijk worden opgeëist.
6. Indien een verslechtering van de kredietwaardigheid van de koper duidelijk wordt en er voorgaande vertragingen bij betalingen opgetreden zijn, behoudt KSI Benelux bv zich het recht om betaling vóór levering of andere garanties van betaling te eisen.
Artikel 4. Recht van opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. KSI Benelux B.V. wordt vrijgesteld van contractuele verplichtingen voor een respectieve periode, als hij is verhinderd of vertraagd in het leveren van de goederen in geval van beschikbaarheid van grondstof of onvoldoende aanbod van zijn leverancier en op verzoek het betreffende in gebreke blijven van de leverancier kan worden bewezen aan de koper.
2. KSI Benelux B.V. wordt vrijgesteld in gevallen van overmacht die verhinderen dat KSI Benelux B.V. aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen of deze vertragen, zoals oorlog, staking, uitsluitingen, politieke onrust, vervoer obstakels, overheidsmaatregelen en bedrijfsverstoringen zoals brand enzovoort.
3. KSI Benelux B.V. behoudt zich ook het recht het contract op te schorten of te ontbinden indien een significante verslechtering van de koper zijn kredietwaardigheid is gebleken, en daarmee de garantie van betaling in gevaar brengt of als de koper verkeerde informatie heeft gegeven over zijn financiële situatie. Hetzelfde geldt als de koper de plicht van juiste behandeling en verzorging van producten, die zijn verzonden naar de koper en binnen de eigendomsrechten van KSI Benelux B.V. blijven, op grove wijze schendt.
Artikel 5. Termijn van levering, vertraging en niet-contractuele service
1. De door KSI Benelux B.V. opgegeven en bevestigde levertijden zijn bij benadering. De levering wordt geacht naar behoren en tijdig te zijn uitgevoerd indien deze binnen 2 weken na de datum van gereedheid tot verzending is aangekondigd.
2. Bij vertraging van verzending veroorzaakt door artikel 4 lid 1 en 2, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd.
3. Het recht van de koper op vraag van vergoeding van schade voor vertraging van de levering of nietcontractuele of gebrekkige service die door de fabrikant wordt bepaald door:
a) onverantwoordelijke nalatigheid van niet-essentiële contractuele verplichtingen
b) opzettelijke en onverantwoordelijke verwaarlozing van contractuele taken door eenvoudige service-personeel.
In deze gevallen zijn verplichtingen voor iedere week van vertraging voor een algehele vertraging, de teruggave van 1% van de overeenkomstige orderwaarde beperkt tot een totale teruggave van 5% van de waarde van levering. De koper heeft geen recht op verdere vorderingen voor de vertraging. KSI Benelux B.V. behoudt het recht om te bewijzen dat vertraging van verzending geen of minder schade heeft veroorzaakt aan de goederen dan opgeëist door de koper. Verplichting voor teruggave blijft beperkt tot contractueel typische en aannemelijk voorzienbare schade.
4. Vertraging bij de aanvaarding van de goederen van de koper, evenals verwaarlozing van andere verplichtingen van de deelneming resulteert in het recht van KSI Benelux B.V. op vraag van vergoeding van schade, met inbegrip van mogelijke extra kosten. Dit geldt ook voor toevallig verlies van koopwaar of toevallige verslechtering van verkoop, geteld vanaf de datum van vertraging van de aanvaarding van de koper.
Artikel 6. Overdracht van risico's
1. Het risico van schade, verlies of beschadiging van de goederen wordt overgedragen aan de vervoerder, zodra de goederen overgedragen zijn aan de vervoersagent, of degene die verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen en heeft ondertekend, zij het een individuele persoon of een instelling.
2. Het is voor de overdracht onbelangrijk of de koper de ontvangst van de goederen vertraagt. Als de zending is vertraagd als gevolg van omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, draagt de koper het risico vanaf de dag dat de melding van bereidheid van verzending is aangekondigd.
Artikel 7. Garantie
1. De waarden van de gebruikseigenschappen zoals door KSI Benelux B.V. met betrekking tot apparatuur opgegeven, zijn gebaseerd op de ervaringen van KSI Benelux B.V. en zijn zodanig als KSI Benelux B.V. zou verwachten onder omstandigheden van de standaardtesten van KSI Benelux B.V.. Deze testen zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde normen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te bepalen of de capaciteit en de gebruikseigenschappen van de apparatuur geschikt en wettelijk toegelaten zijn voor het gebruik dat de koper beoogt. KSI Benelux B.V. aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
3. Indien de apparatuur bij levering niet in staat blijkt de waarden (met inachtneming van de bij deze waarden vermelde toleranties), als bedoeld onder artikel 7 lid 1 te behalen, dan zal de koper KSI Benelux B.V. in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn zodanige maatregelen te treffen dat alsnog aan deze waarden wordt voldaan. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt, zullen er ter keuze van KSI Benelux B.V. ofwel de apparatuur worden vervangen door apparatuur die wel aan de overeengekomen waarden voldoet, ofwel de apparatuur door KSI Benelux B.V. worden teruggenomen onder restitutie van dat gedeelte van de koopprijs dat reeds is voldaan, zonder dat KSI Benelux B.V. overigens tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.
4. KSI Benelux B.V. neemt verantwoordelijkheid voor eventuele gebreken aan de geleverde goederen en is gerechtigd om deze te verhelpen of het geleverde product te vervangen. KSI Benelux B.V. is niet verantwoordelijk voor claims van extra transport-, materiaal-, arbeidskosten als gevolg van een stijging van deze kosten veroorzaakt door het verzoek van de koper voor het leveren van de goederen naar een andere plaats dan eerder is overeengekomen voor de oorspronkelijke verzending, tenzij de plaats van levering verwijst naar een specifiek doel.
5. Als herstelling van de order in gebreke blijft, heeft de koper het recht vermindering van de betaling te eisen of het contract te ontbinden. Dit geldt niet voor kleine contractuele tegenstrijdigheden of gebreken, deze ontlasten de koper niet van contractuele verplichtingen.
6. De koper is verplicht KSI Benelux B.V. onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van elk gebrek, anders kunnen er geen eisen van garantie ingediend worden. Om te voldoen aan de gestelde voorwaarde is het tijdig verzenden van de melding voldoende. De koper draagt de volledige verantwoording van documentatie, in het bijzonder om alle vermeende gebreken te bewijzen, de tijd waarop het gebrek is vastgesteld en het tijdig indienen van de klacht.
7. Indien de koper er voor kiest, om wegens gerechtelijke of zakelijke tekortkomingen, het contract te ontbinden na mislukte herstelling van de goederen heeft de koper daarbij geen recht op vergoedingen veroorzaakt door het defect of de gevolgen daarvan. In het geval dat de koper kiest voor vergoeding van schade na mislukte voorgaande herstelling, blijven de goederen bij de koper, indien de koper dit accepteert. De compensatie is beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van de gebrekkige goederen. Verdere vorderingen van de koper zijn uitgesloten. Derhalve neemt KSI Benelux B.V. geen verantwoordelijkheid voor schade aan het voorwerp of de levering zelf. Ook is KSI Benelux B.V. niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere financiële verliezen van de koper. Dit is niet van toepassing als we op frauduleuze wijze de schending van het contract veroorzaakt hebben.
8. De wettelijke garantieperiode bedraagt één jaar na verzending van de goederen: in het geval van gebruikte goederen is de verjaringstermijn één jaar na verzending van de goederen. Dit geldt niet als de bestellende partij geen tijdige kennis heeft gegeven van gebreken (artikel 7 lid 3). De wettelijke garantie periodes gelden ook bij aflevering van producten op bouwplaatsen.
9. Geldige kenmerken van de koopwaar zijn alleen de product omschrijvingen van de fabrikant. Verklaringen, commercials of aankondigingen en kennisgevingen vertegenwoordigen geen contractueel geldende kenmerken van het product.
10. Als de koper een defecte handleiding ontvangt, is KSI Benelux B.V. verplicht een volledige en juiste instructiehandleiding te leveren onder de voorwaarde dat het defect van de handleiding in tegenspraak is met een juiste aflevering.
11. Juridische productiegaranties in juridische termen zijn niet onderworpen aan dit contract en maken geen deel uit van dit document.
12. KSI Benelux B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade en beschadiging van goederen veroorzaakt door het niet naleven van exploitatie- en onderhoudsinstructies, of als wijzigingen zijn uitgevoerd op de goederen, onderdelen vervangen of wisselstukken gebruikt, die niet aan de oorspronkelijke standaardspecificaties voldoen.
Artikel 8. Grenzen van de aansprakelijkheid.
1. In het geval van kleine nalatigheden in de verplichtingen van KSI Benelux B.V. en contractueel typische en aannemelijk voorzienbare schade, is de garantie van KSI Benelux B.V. beperkt tot het type van koopwaar. Dit geldt ook voor kleine nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of ondersteunende personeel. Geen garantie wordt uitgebreid voor kleine, niet-essentiële nalatigheid van contractuele taken.
2. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid betreffen niet de aanspraken van de koper op product aansprakelijkheid. Dit is ook van toepassing op beperkingen van de aansprakelijkheid op niet aan KSI Benelux B.V. te wijten lichamelijke schade en schade aan de gezondheid of verlies van het leven van koper.
3. Eisen voor vervanging van defecte goederen door de koper vervallen na de periode van een jaar sinds verzending van de goederen. Dit geldt niet als KSI Benelux B.V. schuldig is aan grove nalatigheid of verantwoordelijk is voor lichamelijk letsel of verlies van het leven van de koper.
Artikel 9. Eigendom voorbehoud
1. Alle door KSI Benelux B.V. geleverde, en zich bij de koper of wederpartij bevindende, goederen blijven eigendom van KSI Benelux B.V. van deze standaard voorwaarden totdat volledige betaling van alle uitstaande bedragen heeft plaatsgevonden.
2. De koper is verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de goederen. Extra kosten voor regelmatig onderhoud en inspectie vallen onder verantwoordelijkheid van de koper.
3. De koper is verplicht bij diefstal, verpanding, schade of vernietiging van het product, dit onmiddellijk schriftelijk mede te delen aan KSI Benelux B.V.. Bij wijziging van eigendomsrecht van de goederen of bij adreswijzigingen dient de koper dit onverwijld mede te delen.
4. Elke schending van het contract met betrekking tot de vertraagde betalingen of schending van zijn verplichtingen overeenkomstig artikel 7 lid 3 en 4 van de koper komt neer op beëindiging van de overeenkomst en de inbeslagneming van goederen
5. De koper is toegestaan om bij normale bedrijfsvoering de goederen te verkopen. Bij uitoefening van dit recht, dient de koper het openstaande bedrag van deze goederen direct aan KSI Benelux B.V. over te maken. KSI Benelux B.V. aanvaardt deze overdracht. De koper heeft vervolgens het recht om de bedragen te innen, ook na overdracht aan een derde partij. KSI Benelux B.V. behoudt echter het recht om de overgedragen vorderingen te innen als de koper niet in staat is om door te gaan met zijn betalingsverplichtingen of in geval van betalingsachterstand.
6. Iedere wijziging of transformatie van de goederen door de koper vindt altijd plaats in opdracht van KSI Benelux B.V.. Als de goederen zijn vermengd met andere objecten, wordt KSI Benelux B.V. de mede-eigenaar van het nieuwe product op de verhouding van de waarde van de geleverde goederen van KSI Benelux B.V.. Voor het zojuist gemaakte object zal dezelfde bepaling gelden als voor de door KSI Benelux B.V. geleverde goederen.
7. De koper zal de vordering als zekerheid toewijzen en deze terug verwijzen naar KSI Benelux B.V. van deze voorwaarden indien de goederen verbonden worden met eigen goederen of producten van een derde partij.

Artikel 10. Vergoedingen en ontbindingen
1. Compensatie van de koper is alleen van toepassing als de eisen legaal zijn erkend en aanvaard door KSI Benelux B.V..
2. Retentierechten kunnen alleen worden uitgeoefend in het geval van contractuele gelijkwaardige eisen.

Artikel 11. Wijzigingen en aanvullingen
1. Wijzigingen en aanvullingen van het contract van levering vereisen schriftelijke toestemming van KSI Benelux B.V. voor een juridisch effect.
Artikel 12. Slotbestemming
1. Dit contract wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens het Nederlandse recht. Bestemmingen van het UN-handelsrecht worden uitgesloten.
2. Voor juridische controverses en rechtsstand geldt uitsluitend de zetel van het bedrijf van de gebruiker. Hetzelfde geldt voor het geval de bestellende partij geen algemene bevoegdheid in Nederland heeft, of de zetel van het bedrijf heeft en woonplaats van de bestellende partij onbekend zijn op moment van de juridische klacht.
3. Als afzonderlijke bepalingen van deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden ongeldig zijn of ineffectief worden als geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van algemene zakelijke voorwaarden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet in enig opzicht aangetast. Het geheel of gedeeltelijk ongeldige of ineffectieve deel zal worden vervangen door een regeling welke de te vervangen delen zo dicht mogelijk benaderd. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid betreffen niet de aanspraken van de koper op product- aansprakelijkheid. Dit is ook van toepassing op beperkingen van de aansprakelijkheid op niet aan KSI Benelux B.V. te wijten lichamelijke schade en schade aan de gezondheid of verlies van het leven van koper.
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming
KSI Benelux B.V., gevestigd te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
KSI Benelux B.V.
Postiljonstraat 60
1825 EN Alkmaar
Nederland
www.ksi-filter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
KSI Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ksi-filter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KSI Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
Geautomatiseerde besluitvorming
KSI Benelux B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KSI Benelux B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KSI Benelux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
         
Categorie persoonsgegevens       

 
KSI Benelux B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KSI Benelux B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KSI Benelux B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KSI Benelux B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ksi-filter.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
KSI Benelux B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KSI Benelux B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ksi-filter.nl.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu